Giften en de fiscus

Voedselbank De Bevelanden is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Dit betekent, dat als iemand bij leven of bij sterven geld wil schenken aan Voedselbank De Bevelanden, daarover geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is.
Bij de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting kan de gift als een persoonsgebonden aftrekpost worden opgevoerd.
De belasting maakt onderscheid tussen twee soorten giften, namelijk de periodieke giften en andere giften.

Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige termijnen. Een periodieke gift is pas aftrekbaar als die is vastgelegd in een notariële akte van schenking. In die akte moet de verplichting zijn opgenomen om de gift ten minste vijf achtereenvolgende jaren te schenken. De giften zijn niet aan een minimum- of maximumbedrag gebonden wat aftrekbaarheid betreft.

Andere giften zijn aan een minimum- en maximumbedrag gebonden wat aftrekbaarheid betreft. Aftrek is alleen mogelijk als het totaal van ‘andere giften’ meer bedraagt dan 1% van het zogenaamde drempelinkomen met een minimum van €60. Aftrekbaar is alleen het bedrag boven die 1% van het drempelinkomen. Er mag maximaal 10% van het drempelinkomen worden afgetrokken bij ‘andere giften’.

Het kan zijn, dat iemand bij overlijden de voedselbank een geldbedrag wil nalaten.
Het is verstandig dit bij een notaris te regelen. Hij kan een testament opstellen waarin het legaat wordt opgenomen.
Een juiste tenaamstelling van de voedselbank is dan noodzakelijk, wil het legaat daadwerkelijk op het juiste adres terecht komen. De naam is Voedselbank De Bevelanden, gevestigd te Goes en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20137268.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close